Home »

 
 
 

Domaće riči

Anketa

Na izlet bi voljeli oti?i u...

Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02), Osnivačka Skupština Udruge „Studenti Cetinske krajine“, održana u Zagrebu, 07. listopada 2005. godine, donijela je:

 

STATUT UDRUGE

„STUDENTI CETINSKE KRAJINE“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

      Ovim se Statutom uređuju odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; o prestanku rada udruge, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge. Upravni odbor može donositi i podstatutarne akte u cilju pojašnjenja pojedinih članaka i stavaka Statuta, a sve u skladu sa Statutom i Zakonom o udrugama.

 

Članak 2.

      Naziv Udruge je: „Studenti Cetinske krajine“. Skraćeni naziv Udruge je: „SCK“.  Sjedište udruge je u Zagrebu, Praška 6/I. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga može osnivati podružnice, koje nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. Odluka o osnivanju podružnice sadrži naziv, sjedište i ustroj.

Članak 3.

      Udruga „Studenti Cetinske krajine“ je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. Udruga „Studenti Cetinske krajine“ je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

      Udruga „Studenti Cetinske krajine“ ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm. Na obodu pečata nalazi se naziv Udruge i njeno sjedište, a u sredini znak „Alke“.

 

Članak 5.

      Udrugu zastupaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge. Upravni odbor može i druge članove Udruge ovlastiti za zastupanje.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

      Ciljevi Udruge su usmjereni na očuvanje i unaprijeđenje veza studenata Cetinske krajine sa rodnim krajem te njegovanje kulturne i povijesne baštine Cetinske krajine. Cilj Udruge je i ostvarivanje boljeg standarda studenata na području smještaja i prehrane.

 

Članak 7.

      Djelatnosti Udruge su: organiziranje kulturnih, športskih, gastronomskih, glazbenih, humanitarnih, ekoloških i drugih manifestacija i natjecanja; organiziranje zabava, susreta i drugih skupova za članove udruge; zadovoljavanje edukacijskih potreba članova putem organiziranja prigodnih kulturnih događaja i priredbi, tribina, tečajeva, predavanja, okruglih stolova, književnih večeri, izložbi i promocija; skrb o boljem standardu studenata na području smještaja i prehrane; suradnja s domaćim i inozemnim udrugama i ostalim čimbenicima javnoga života ako se time pridonosi ostvarivanju ciljeva Udruge; upravljanje objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik.

 

Članak 8.

      Rad Udruge „Studenti Cetinskog kraja“ je javan. Javnost rada se ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o njenoj aktivnosti pisanim izvješćima, na posebnim skupovima te putem sredstava javnog priopćavanja. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo, publikacije i ostalo, a sve u skladu s propisima Zakona o javnom informiranju Republike Hrvatske.

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

      Članom Udruge može postati svaki student koji je s područja Cetinske krajine ili je porijeklom s tog područja, a studiraju na nekom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 10.

      Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

 

Članak 11.

            Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu koju odredi Upravni odbor.

 

Članak 12.

            Na prijedlog Upravnog odbora Skupština može pojedine zaslužne osobe proglasiti počasnim članovima Udruge. Počasni Članovi ne plaćaju članarinu.

 

Članak 13.

            Prava članova su: sudjelovati u radu Udruge; birati i biti biran u tijela Udruge; davati mišljenja, prijedloge i ocjene o radu Udruge.

 

Članak 14.

      Obveze članova su: pridržavati se Statuta, načela, smjernica i odluka Tijela Udruge; izvršavati obveze koje su im povjerene; čuvati i podizati ugled Udruge; plaćati članarinu.

 

Članak 15.

      Članstvo u Udruzi prestaje: smrću ili dobrovoljnim istupom; brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine duže od 1 godine; isključivanjem zbog povrede Statuta ili narušavanja ugleda Udruge. Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Skupština je dužna odlučiti o prigovoru u roku od 30 dana od dana dostave prigovora i njena odluka je konačna.

 

Članak 16.

      Udruga „Studenti Cetinske krajine“ se može udružiti u saveze i druge oblike udruživnja. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

      Skupština je najviše tijelo upravljanja  Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

 

Članak 18.

1. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

2. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake dvije godine.

3. Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

4. U odluci o sazivanju skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

5. Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtijevu za sazivanje skupštine, predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

6. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i vrijeme održavanja sjednice).

 

Članak 19.

      Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti  potpredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Udruge, skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom skupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivu Udruge.

 

Članak20.

      Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi  dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.

Članak 21.

      Skupština Udruge:

utvrđuje politiku razvitka Udruge

donosi i mijenja Statut Udruge

donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge

bira i razrješuje dužnosti predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge

razmatra i usvaja izvješće o radu Udruge

daje smjernice za rad Udruge

osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela po potrebi, te im utvrđuje zadatke

odlučuje o prestanku rada Udruge

obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora

 

Članak 22.

            Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruge.

 

Članak 23.

            Upravni odbor čini pet članova. Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.

 

Članak 24.

            Upravni odbor:

saziva Skupštinu Udruge

utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada

donosi financijski plan

brine o izvršavanju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine

upravlja imovinom kluba

podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini

imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke

svaki član odbora u vidu ispunjenja ciljeva Udruge zadužen je za određenu djelatnost te u tom pogledu može osnivati pododbore sastavljene od članova Udruge radi lakšeg ostvarivanja ciljeva Udruge

obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima Udruge

 

Članak 25.

            Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge. Odluke Upravnog odbora donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jedanput u 3 mjeseca.

 

Članak 26.

            Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.

 

Članak 27.

            Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje kluba.

 

Članak 28.

            Nadzorni odbor ima tri člana. Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih jedan od članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 29.

 

Predsjednika i potpredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od dvije godine. Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Potpredsjednik Udruge je po funkciji ujedno i potpredsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik:

zastupa Udrugu

pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora Udruge

brine se o upoznavanju javnosti s radom skupštine i njezinih tijela

rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora

obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom

 

Predsjednik  Udruge podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik.

 

Članak 30.

            Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge se bira između članova Upravnog odbora Udruge. Tajnik Udruge vodi registar članova.

 

Članak 31.

            Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Upravni odbor mogu osnivati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

V. IMOVINA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 32.

            Imovinu Udruge čine:

novčana sredstva

pokretne stvari

nekretnine, te

druga imovinska prava

 

 

 

 

 

Članak 33.

            Udruga stječe imovinu:

od članarine

od dobrovoljnih priloga i darova

od dotacija iz proračuna

iz drugih izvora u skladu sa zakonom

 

Članak 34.

            Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

VI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 35.

            Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge, o preostaloj imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici  Skupštine. Skupština donosi odluku o prestanku rada Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

            Statut Udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.

 

Članak 37.

            Izmjene i dopune Statuta na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja Skupštine nakon provedene rasprave.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge.

U Zagrebu, 07. listopada 2005.